LAND ART
Konstpedagogiska projekt 

Allemansrätten genom Land Art -  konsten att inte störa, inte förstöra  - men se, uppleva och skapa tillsammans i samt med naturen

För att kunna skapa en hållbar utveckling behöver vi fördjupa relationen mellan människa och natur.  Land Art är en konstform som innebär skapande ute i naturen och man får här direkt praktiska erfarenheter av vad som är ok, eller
inte och då även i förhållande till allemansrätten. Relationen till naturen blir det centrala i arbetet som stimulerar till nyfikenhet och kreativitet.  Jag vill uppmuntra till att se bortom det uppenbara! Ett löv på marken är så mycket mer än bara löv. Det är del i ett ekosystem och det har färg, form och mönster.                                                                 

Land Art kan användas för att uppnå målen i läroplanen inom flera olika ämnen samtidigt. Tex naturvetenskap, matematik, bild, samhälls-kunskap - närmiljö, värdegrund - identitet, svenska, engelska och inte minst; utomhuspedagogik. Men kanske viktigast ändå, att skapa
nya sätt att se vår omgivning, oss själva och vår plats på planeten, i ett större sammanhang.                                                     

Jag vill visa att konst kan vara så mycket mer än att måla och rita vackert och naturalistiskt (det svar som jag alltid får
när jag frågar eleverna hur dom tror att en konstnär arbetar). Att skapande kan handla om att uttrycka och gestalta
tankar och känslor och att man kan uttrycka sig visuellt även med naturmaterial. Att väcka nyfikenhet och förundran.
Att visa att det finns så mycket mer att upptäcka bortom det uppenbara!

Sedan 2014 har jag arbetat konstpedagogiskt med Land Art både med förskolebarn, elever i grundskola samt med fortbildning för pedagoger. 
Här är några av de olika LAND ART projekt som jag skapat och genomfört tillsammans med barn och unga, för olika uppdragsgivare. Flertalet av dom är platsspecifika konstprojekt.

2020  Insekt - Utsikt
Platsspecifikt Land art projekt
På uppdrag och i samarbete med ReMida i Vaggeryd 
Ett platsspecifikt kollaborativt land art verk skapat tillsammans med förskolebarn och skolelever från Vaggeryd på uppdrag av ReMida med stöd från Kulturrådet. Ett stort, gemensamt tillfälligt Land art konstverk skapades under 2 veckor i Linnabäckssparken i centrala Vaggeryd. 
Fokus har varit på den lilla granbarkborren och det fascinerande spår som larverna lämnar efter att de kläckts i barken på angripna träd. Varje grupp fick inledningsvis lite fakta om granbarkborren, hur den ser ut, att barkborrehannen borrar sig in i barken på granar och gör parningskammare och lockar till sig ho­nor med ett doftämne. Efter parningen lägger honan ägg i parningskammaren (mittensträngen). När äggen kläckts börjar larverna att äta sig ut från kammaren - och då bildas gångar. När larverna är redo, flyger de iväg. Vi tittade tillsammans på en bit ved med granbarkspår och fick känna med fingret. Sen bekantade vi oss med granflis, kände på det och luktade - det var vårt "målarmaterial"! Därefter hjälptes alla med att bygga vidare på ett jättestort barkborrespår.
Vi använde gräset som målarduk och granfliset att måla med! Först "skissade" vi en sträng med tyg som vi la ut på gräset. Tyget måste rivas! Sen fick man hämta granflis och lägga ut det på tyget, man fick fixa så att tyget inte syntes. Alla hjälpte till! Slutligen provade alla att gå på fliset, i gångarna samt att låtsas vara larver som gnager sig ut och flyger iväg!

2019  Skogens hemlighet - att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras 
Platsspecifikt Land art projekt 
Offentligt uppdrag på inbjudan av Eskilstuna konstmuseum

I uppdraget ingick att skapa ett offentligt verk i Årby friluftsområde. Som en del i uppdraget ingick att bjuda in Eskilstunabor att delta i ett Land art projekt som skulle ligga till grund för inspiration för skissarbetet.
Fler än 350 barn, unga och vuxna deltog i workshopar tillsammans med Jasmine på kullarna. Tillsammans skapade dom det tillfälliga verket "Skogens hemlighet - att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras". Det handlade om skogen, träden och om hur allt är sammanflätat - både ovanför och under marken.
Material från kommunens gallring av skogen användes. Deltagarna målade träplattor med årsringar och grenar lindades med vita bomullsremsor från återbrukade, rivna lakan.
Stora föränderliga kluster som påminner om trädens och andra organismers rotsystem växte fram över kullarna. Det tillfälliga Land art verket låg på platsen under 6 månader och med inspiration av det arbetade Jasmine vidare med det permanenta konstverket till platsen.
Det fick titeln "Enchanted Forest", och invigdes i nov 2019.


https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/offentlig-konst/
invigda-verk/enchanted-forest---arby-friluftsomrade.html

2018  Fågelnästet 
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag och i samarbete med ReMida i Vaggeryd

Ett Skapande Förskola projekt. "Fågelnästet" - ett tillfälligt, deltagarbaserat platsspecifikt Land art konstverk mitt i centrala Skillingaryd, Vaggeryds kommun.  En samarbetsworkshop med ca 130 st barn under 4 dagar. Tema; Platsspecifik konst, den kreativa processen samt återbruk. Med stöd från Kulturrådet. Juni 2018.

Se videodokumentation här: https://youtu.be/ut77CUMHKpE

2017  Allemansrätten genom Land Art 
Platsspecifikt Land art projekt
På uppdrag av ARNA och Sjöbo kommun 


Konsten att inte störa, inte förstöra  - men se, uppleva och skapa tillsammans i samt med naturen. Åk 7 elever från tre olika skolor
(8 klasser) i Sjöbo kommun. Med stöd från Naturvårdsverket.

2017  Land Art projekt
På uppdrag av ReMida i Skillingaryd

 I anslutning till skolans närområde med anknytning till Allemansrätten. Elever från Svenarum skola åk 4-6 deltog i ett sammarbetsprojekt. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.  
https://www.jp.se/article/de-skapar-konst-av-naturen/

2017  Land Art projekt
På uppdrag av ReMida i Skillingaryd

Att uppleva naturen genom konsten och konst genom natur och med anknytning till Allemansrätten. Elever från Hok skola åk F-3 deltog
i olika land art workshopsi naturområden. 
Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.  

2016  The Spaces Between  -
Land art projekt 
På uppdrag av ARNA, Sjöbo kommun och Eslövs kommun


Att se bortom det uppenbara. Vad är det vi upptäcker och upplever i naturen och vad ser vi inte?            
 Sjöbo kommuns åk 4 elever deltog, så även tre utländska ARNA-residenskonstnärer som arbetade med samma tema. Projektet är ett samarbete mellan ARNA (Art and Nature), Sjöbo- och Eslövs kommuner. Konstnären och konstpedagogen Jasmine Cederqvist har genomfört ett konstpedagogiska arbete som engagerat 300 elever i årskurs fyra. 
Skapande skola projekt  med stöd från Kulturrådet. 
"– Ungarna har gjort helt fantastiska skapelser. De har varit väldigt taggade". En särskild eloge riktar hon till konstnären och konstpedagogen Jasmine Cederqvist. 
– Hon har fått ungarna att göra underverk på kort tid, säger Kerstin Jakobsson, ordförande för ARNA".

2016  Hembygd, plats, möte och identitet - Gestaltning av en vandringsled 
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag av Åstorps kommun


Platsspecifikt Land art projekt. Åk 6 elever från Tingdalskolan möter, upplever och gestaltar en plats intill deras närmiljö, som råkar vara en del av Skåneleden (en vandringsled). Allt arbete skedde på plats vid leden i samband med en vandring. På uppdrag av Åstorps kommun. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet. Gestaltningen har blivit en permanent del av vandringsleden, och kan fortfarande, 2021, ses av förbipasserande.

 2016  Hembygd, plats, möte och identitetMakadamen 
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag av Åstorps kommun


Platsspecifikt Land art projekt. F-klass elever i Tingdalskolan Björnås möter, upplever och gestaltar en plats intill deras förskola och närområdet där de flesta barnen bor; Makadamhålet som i vanliga fall inte är tillgängligt för allmänheten. För att få en total upplevelse av platsen inleddes projektet med gemensam, lång vandring ner till basen av hålan.
På uppdrag av Åstorps kommun. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.

 2015  Barn sätter spår- "Cirkel 
Land art projekt 
På uppdrag av Klippans kommun

Att synas och synliggöra i det offentliga rummet. Uteworkshop med samtliga 5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun. Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, naturkunskap, kretslopp, "vi-känsla" - samhörighet, naturmaterial.

2015  UteläroRum - undersöka en plats och skapa en mötesplats 
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag av Osby kommun

Tillsammans med elever i grundsärklass skapa ett platsspecifikt naturlärorum, en egen plats i uterummet att kunna återkomma till, skapad av naturmaterial på tema kretslopp, miljö, återbruk, träd, identitet samt värdegrund.  Skapande skola projekt  med stöd från Kulturrådet. 

2014  Kunskapens Träd - glädje och gemenskap
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag av Klippans kommun


Tillsammans med 140 st elever åk F-6, Vedby skola. Gestaltning av glädje och gemenskap i stora trädet mitt på skolgården med 140 lampor. Varje elev skapade sin egna unika lampa som ett slags alter ego att lysa upp skolgården med. Lamporna tändes vid mörker. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet. 

2014  Kultur i Uterum 
Platsspecifikt Land art projekt 
På uppdrag av Borås konstmuseum


Uteworkshop under 3 dagar i Ramnaparken, Borås för 300 st femåringar från förskolorna i kommunen, som kom i omgångar. Tillsammans skapade förskole barnen ett platsspecifikt konstverk som dom fysiskt kunde vara i, komma tillbaka till och hitta just sin del i helheten.