Foto: Jan Emanuelsson

Disrupted Flow
2017 
(X)Sites, Kattegattleden, Varbergs kommun. 

Platsspecifikt Land Art verk vid Kattegattleden, Åskloster broar, norr om Varberg.

Längd ca 50 m långt

Material: Uppsågade träddelar från olika fallna träd i närområdet samt vit vattenbaserad färg. 

Processen

Jag tilldelades en plats vid floden Viskans mynning i Kattegatt, utanför Åskloster. En plats som jag aldrig tidigare besökt. Jag ville utforska platsen ur olika perspektiv och började med att skapa mig en överblick genom att flyga över platsen i ett litet enmotorigt, långsamtgående flygplan. Det är inte alls samma sak att försöka göra detta med en drönare! Uppe i luften har man en direktupplevelse av landskapet genom alla sina sinnen.

Från luften var människans påverkan och spår i landskapet tydliga. Bilvägar, broar och järnvägsspår skär raka linjer genom landskapet och fördämningar reglerar det naturliga vattenflödet i floden Viskan alldeles intill platsen.

Jag noterade också hur floden förgrenar sig ut i havet och jag noterade den stora massafabriken Södra Cell i Värö intill. Den syns tydligt på den stora bilden. På vägen intill min tilldelade plats passerade stora långtradare dagligen med avverkad skog till massafabriken.

Jag vill belysa hur perspektiv kan påverka hur olika man kan tolka en plats samt med hur olika blick man kan se på naturen och landskapet. Blicken ur ett inzoomat, starkt begränsat, antropocentriskt perspektiv eller ur ett utzoomat, flerdimensionellt och holistiskt. Antingen som resurs för människans behov eller ur ett mer holistiskt perspektiv där man ser hur delar är sammanlänkade över olika skalor. Perspektiv och perception påverkar vår tolkning av naturen och landskapet med påföljd människans allvarliga och i vissa fall oåterkalleliga påverkan.

De uppsågade träddelarna hämtades från närområdets befintliga liggande träd. Trädelarna arrangerades att likna ett träd och samtidigt det fraktalmönster som i olika skalor återkommer överallt i naturen. T ex hos växters och svampars rotsystem samt växternas blad och grenar. Likaså hos floder och floddelta samt i cirkulationssystem, lungor och hjärnceller hos alla djurorganismer.

Det distinkta mellanrummet mellan delarna som utgör verket ska gestalta det avbrott -  den störning i naturens energiflöd-en som orsakas dels av naturliga processer, men framför allt orsakade pga människans inverkan på landskapet och naturens ekosystem. Träddelarna målades slutligen med vattenbaserad färg för att synas väl.