_______________

"Vi befinner oss i ett slags
ögonblicks mellanrum
som utgör vår verklighet
Gränsen mellan rummet och tiden,
mellan det som varit
det som
ägivet
och det som skulle kunna bli"


    
- Jasmine Cederqvist

____________________


 

Naturen har en central roll i mitt konstnärsskap. Jag intresserar mig för den kognitiva, subjektiva,      dimensionen av naturlandskapet. Hur olika vi uppfattar landskapet utifrån hur intrycken tolkas och 
ges mening. Vad är det vi ser respektive inte ser, bortser från, dvs mellanrummet, the spaces between?
I förlängningen påverkar perceptionen vårt förhållande till naturen och hur vi beter oss liksom de antropocena spår vi lämnar efter oss. 

 

Min bakgrund som biolog har naturligtvis en stor påverkan i min förståelse av ekologiska samband och med vilken blick jag tolkar naturen. Inom konsten, liksom inom vetenskapen utforskas det mänskliga seendet och gränserna för vår förmåga att observera och förstå den verklighet vi lever i. I min konstnärliga praktik befinner jag mig i gränslandet mellan dessa två, simultant pendlande mellan två linser. I egenskap av konstnär kan jag undersöka och gestalta den på friare, alternativa sätt.


_______________
 

"Processen är lika viktig som det färdiga verket,
som i sig kanske endast är en slags refug
på den utforskande banan"


- Jasmine Cederqvist

_______________

 Jag gestaltar min perception av landskapet som ett slags konglomerat av tids-rumsliga flyktiga intryck och minnen, som likt en mosaik sammanblandats till en sammansatt helhet. Flyktiga sinnesförnimmelser, tolkningar och upplevelser av det bortom till synes uppenbara och naturalistiskt återgivna. Eko från en plats i gränsen mellan rummet och tiden, mellan det som är givet eller det som varit. Och det som skulle kunna bli.
Grundtemat är den ekologiska insikten att allt är sammanlänkat och att det finns så mycket mer bortom det uppenbara.


I de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra landskapets språk. Naturens inneboende former och mönster, färger och strukturer samt samband och sammanhang. Motiven är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag tolkar och utforskar. Vissa verk är som ett slags "minneskonglomerat" där man kan se spåren av olika isolerade naturupplevelser, som tillsammans med minnen och fiktion likt en mosaik sammanvävs till nya möjliga sammansatta helheter och verkligheter.