OFFENTLIGA UPPDRAG

Talande Händer / Talking Hands
2020

Offentlig gestaltning - Amfiteatern, Kungsfiskareskolan utemiljö, Klippan, Klippans kommun
Uppdragsgivare: Klippans kommun

Det offentliga uppdraget var utformat i 3 deler; skissuppdrag, gestaltningsuppdrag samt dialogarbete med elevrepresentanter under processarbetet för att ge ett barnperspektiv. 

                                                          

Verket består av 5 st betongskulpturer föreställande olika handtecken. Handskulpturerna består av armerad betong som dekorerats med mosaik (i huvudsak återbruksmaterial), däribland spegelmosaik. Handskulpturerna är frosttåliga
och underhållsfria.
När jag har arbetat fram gestaltningen har jag utgått från amfiteater som en plats för kommunikation och dess förankring i kulturhistorien. Jag har tänkt mig ”En plats där kulturhistoria möter nutid ”. Handtecken     har använts i alla tider, så även i vår vardag. De används både fysiskt med kroppen men även i kommunikation via mobil och dator och via sociala medier. Alla, även barn vet vad dom betyder och använder sig av dom.   

En viktig tanke som jag haft är inkludering - att medvetandegöra att inte alla kommunicerar på samma sätt. Här vill jag lyfta tankar om lika värde, öppenhet för människors olikheter, gemenskap samt rätten till att uttrycka sig, att få ta del av information samt att kunna kommunicera och delta i samhället på lika villkor.
För att ytterligare tydliggöra detta har som dekoration vid scenen skolans namn gestaltats som färggrann punktskrift i betong. Både handskulpturerna samt punktskriften ska förhoppningsvis inspirera till taktilt utforskande samt utgångspunkt för vidare diskussion.        


Min intention har varit att utsmyckningen ska innebära så minimal belastning på natur och miljö som möjligt. Därför har jag valt naturmaterial. Val av material är också kopplat till kulturhistoria. Mosaik anses som en av de mest bestående formerna av dekorativ konst som har överlevt sedan antiken. Mosaiken är len att ta på och gjord för att uppmana till taktilt och sinnligt utforskande.
                   
Via ett inlyssnande dialogarbete i form av återkommande workshopträffar under en 3 månaders period har elevrepresentanter från Bofinkenskolan kunnat följa, samt aktivt vara delaktiga under processarbetet av gestaltningsuppdraget. Detta har bidragit till att alla elever och skolpersonal kunnat följa hela processen genom elevrepresentanternas redogörelser samt via skriftliga sammanställningar av workshoparna.

"Tummen upp" / Ok! /Gillar
Denna handskulptur är placerad närmast gångbanan vid huvudentrén till skolan från parkeringen. På handen sitter en Kungsfiskarefågel med en liten fisk i näbben.

"Hjärta" / Tycker om 

Talande Händer / Talking Hands

Offentlig gestaltning - Amfiteatern Kungsfiskareskolan, Klippan

Material: Armerad betong samt mosaik
av återanvänt frosttåligt material.

Höjd: Ca 150 cm

Placering: Mellan betongbänkarna
i amfiteaterns bakre rad  vid skolans huvudentré. Skulpturerna är vända
med framsidan mot scenen.

Händerna är tillverkade av skulptör Jackie
Persson, efter min och elevernas förlaga.

 

"Perfekt"

"Segra" / V som i Victory

"I love you" - på teckenspråk

Konstpedagogik under precessarbetet

Under hela processarbetet med gestaltningen arbetade jag konstpedagogiskt med Bofinkenskolans elevrepresentanter från åk F-6 


Vi har utforskat olika material och tekniker, både i 2D med bl a teckning och collage samt i 3D med lera för att också förstå tredimensionalitet. När gruppens yngsta är sex år och de äldsta tolv är det viktigt att anpassa upplägget så att alla kan delta utan att teknik eller förmåga begränsar. 

Min ambition har varit att barnen ska skapa en relation till utsmyckningen samt en förståelse av den konstnärliga gestaltningsprocessen, från idé till färdigt verk. Att gruppen i egenskap av konstambassadörer förmedlar detta vidare till sina klasskamrater och skolpersonal så att alla kan känna sig inkluderade i projektet. 

Första träffen var på byggplatsen till den nya skolan för att skapa oss en bild av platsen där amfiteatern skulle stå. Vi tittade på ritningen av amfiteatern samt på bilder av antika amfiteatrar och funderade kring
vad den kan användas till. Där kommer man att kunna ha samlingar, uppträdanden, undervisning och avslutningar. Man kommer också att kunna använda den som mötesplats och "hänga" där på rasterna.

Vi kom fram till att det är en plats för kommunikation och att man kan kommunicera på olika sätt. Vissa använder t ex teckenspråk. Vi funderade på hur man kan kommunicera med händerna och att vi alla använder det på olika sätt i vår vardag. De flesta känner till och använder handtecken, både med egna med symboler och egna händer. T ex "Tummen upp" om det är något vi gillar eller att med två händer forma          ett hjärta. Vi provade också på några andra sätt att kommunicera på, t ex med kroppspråk och att mima (pantomiteater).

Till följande träff fick alla i uppdrag att ta reda på lite grand om Kungsfiskarefågeln som givit namn till den nya skolan och som är Klippans kommunfågel.


Samtliga efterföljande träffar möttes vi i ateljén på Fritidsverksamheten Sågen. Jag berättade om min idé       med handtecken -  stora betonghänder mellan de bakre betongsittplatserna. Alla fick vara med  och tycka till om vilka tecken händerna skulle visa. Jag berättade att handtecken användes redan på romartiden. Vid gladiatorspelen som uppfördes på amfiteaterliknande arenor var tummen upp eller ner skillnad mellan liv och död. Publiken eller kejsaren avgjorde om förlorarens liv skulle skonas (tumme upp) eller ej (tumme ner).  

Jag visade vad mosaik är och att det skulle passa att "måla"/smycka händerna med det. Eleverna fick prova på mosaik teknik. Först pratade vi om färger, nyanser och tittade på Kungsfiskarefågelns färger. Därefter fick man rita av sin hand och färga med urklippta färgade bitar.

Eleverna gjorde varsin 3D skiss och skulpterade varsin hand i lera. För att få en förståelse av hur handen är uppbyggd undersökte vi först våra egna händer och ritade handens olika delar. Därefter fick man bearbeta leran och sedan skulptera ett valfritt handtecken. Det var tydligt att det förundersökande arbetet med handens uppbyggnad underlättade skulpteringen.

I början på hösten 2020 hade vi första träffen som var på byggplatsen till den nya skolan för att skapa oss en bild av platsen där amfiteatern skulle stå.

För att få en förståelse av hur handen är uppbyggd undersökte vi först våra egna händer och ritade handens olika delar. 

Eleverns 2D skisser som inspirerat till mosaikutsmyckningen av betonghänderna. Först pratade vi om färger, nyanser och tittade på Kungsfiskarefågelns färger. Därefter fick man rita av sin hand och färga med mosaikteknik.

Eleverna gjorde varsin 3D skiss och skulpterade var sin hand i lera.